CEL

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, kreowanie i promocja działań kulturalno-oświatowych,
edukacyjnych, społecznych i gospodarczych jako nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego w obszarze wszystkich dziedzin kultury i sztuki w kraju i zagranicą.

MISJA

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie
oraz we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów,
2. organizowanie koncertów, spektakli, przeglądów, festiwali,warsztatów, kursów, konferencji,
konkursów wokalnych i innych wydarzeń muzycznych w kraju i za granicą,
3. wspieranie rozwoju artystycznego adeptów sztuki wokalnej, fundowanie nagród i
stypendiów, udzielanie zwrotnych lub bezzwrotnych dofinansowań na zasadach
bezpośrednio wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia,
4. działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. stymulowanie artystów i twórców w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych,
6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych poprzez organizację spotkań ze sztuką
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
8. podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej środowisk lokalnych celem
upowszechniania sztuki, w tym operowej, operetkowej, musicalowej czy baletu w
społeczeństwie,
9. budowanie więzi społecznych poprzez wspólne uczestnictwo w projektach kulturalnych
oraz przygotowanie młodych Polaków do uczestniczenia w kulturze,
10. działania na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z
małych miast i wsi,
11. promocję i organizację wolontariatu,
12. upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego uczestnictwa w kulturze dla
kondycji intelektualnej, emocjonalnej i gospodarczej społeczeństwa,
13. współpracę w zakresie swoich działań z instytucjami kultury, fundacjami, mediami,
wydawnictwami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
14. działalność wydawniczą i fonograficzną służącą celom statutowym.