Towarzystwo Teatralne powstało w 2016 roku z inicjatywy choreografki, tancerki i pedagoga Elżbiety Lejman-Krzysztyniak. Zaprosiła Ona do stowarzyszenia reżysera Roberto Skolmowskiego oraz grupę znajomych artystów i ludzi związanych z kulturą. 

Od początku ideą i przestrzenią działania Towarzystwa Teatralnego była prezentacja i popularyzacja dzieł zapomnianych, uważanych za zaginione czy wręcz nieznanych. Rychło okazało się też, że funkcjonuje spora ilość dzieł, które ze swawolą były przerabiane. Tak dalece, że często nie przypominają oryginałów. 

Dzięki współpracy w z wybitnymi muzykologami takimi jak dr. Grzegorz Zieziula, Maciej Prohaska, Janusz Wolański, dyrygentami: Prof. Mieczysławem Dondajewskim, Adamem Banaszakiem, we współpracy z Festiwalem Moniuszkowskim prowadzonym artystycznie przez Stanisława Rybarczyka, Warszawską Operą Kameralną Alicji Węgorzewskiej, Akademią Muzyczną we Wrocławiu pokazane zostało 5 wczesnych oper i operetek St. Moniuszki potem nieznana „Kłótnia przez Zakład” Karola Lipińskiego czy wreszcie pierwsza opera Stanisława Moniuszki „Szwajcarska chatka” lat temu parę odkryta przez nieocenionego dr. Grzegorza Zieziulę.

Cztery z nich dzięki dotacjom MKiDN, IMIT-u, Miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska, OKiSu, Fundacji LOTTO, zostały nagrane i rozpowszechnione w setkach bibliotek oraz szkół w Polsce. Nagrania dostępne są również w sieci Internet.

Naturalną koleją i „zbrojnym ramieniem” Towarzystwa Teatralnego stał się Found Sounds Festival „Dźwięki odzyskane”. Pomysłodawczynią powstania festiwalu, również była Prezes Towarzystwa Teatralnego Elżbieta Lejman.  

Wreszcie, na festiwalu, mamy już szansę pokazywać nie tylko spektakle, ale i koncerty z utworami, o których nikt nie miał pojęcia, że istnieją, a jeżeli już, to niewielka garstka wtajemniczonych. Od początku pragnęliśmy też, by prezentacji tych utworów dokonywali młodzi artyści. Tak też jest i w tym roku.

System edukacji artystycznej w Polsce każe mam uważać, że prawdziwymi artystami stajemy się dopiero po dyplomie ukończenia studiów. Ciekawe co na to Mozart i reszta…

CEL

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, kreowanie i promocja działań kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych jako nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w obszarze wszystkich dziedzin kultury i sztuki w kraju i zagranicą.

MISJA

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie
oraz we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów,
2. organizowanie koncertów, spektakli, przeglądów, festiwali,warsztatów, kursów, konferencji,
konkursów wokalnych i innych wydarzeń muzycznych w kraju i za granicą,
3. wspieranie rozwoju artystycznego adeptów sztuki wokalnej, fundowanie nagród i
stypendiów, udzielanie zwrotnych lub bezzwrotnych dofinansowań na zasadach
bezpośrednio wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia,
4. działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. stymulowanie artystów i twórców w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych,
6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych poprzez organizację spotkań ze sztuką
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
8. podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej środowisk lokalnych celem
upowszechniania sztuki, w tym operowej, operetkowej, musicalowej czy baletu w
społeczeństwie,
9. budowanie więzi społecznych poprzez wspólne uczestnictwo w projektach kulturalnych
oraz przygotowanie młodych Polaków do uczestniczenia w kulturze,
10. działania na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z
małych miast i wsi,
11. promocję i organizację wolontariatu,
12. upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego uczestnictwa w kulturze dla
kondycji intelektualnej, emocjonalnej i gospodarczej społeczeństwa,
13. współpracę w zakresie swoich działań z instytucjami kultury, fundacjami, mediami,
wydawnictwami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
14. działalność wydawniczą i fonograficzną służącą celom statutowym.